แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1001 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1001 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสำนวนไทย เพื่อนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม330
  จำนวนชุดคำตอบ1355

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชกระแส..........ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พ.ศ.2552 ทั้งได้รับสั่งถึงพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงพระราชดำเนินตามระเบียงเสมอเพื่อเป็นการออกกำลัง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจทั้งภายในเขตพระราชฐานและภายนอกที่ไม่ไกลนัก ตลอดจนได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของราษฎรอยู่เสมอ
  1. แก่
  2. ต่อ
  3. แด่
  4. กับ