แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1001 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1001 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสำนวนไทย เพื่อนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม330
  จำนวนชุดคำตอบ1355

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนับตั้งแต่บัณฑิตรุ่นแรกถึงรุ่น.......... ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรและพระราโชวาทในพระปรมาภิไธยของพระองค์
  1. สุดท้าย
  2. ต่างๆ
  3. ล่าสุด
  4. ปัจจุบัน