แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS4106 - การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS4106 - การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิดและหลักการระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการและวิธีการวิจัยเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพสื่อสารมวลชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม600
  จำนวนชุดคำตอบ76

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ความหมายของการวิจัยด้านสื่อสารมวลชนข้อใดถูกต้องที่สุดดังต่อไปนี้
  1. การตั้งคำถามเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงตามทฤษฎีสื่อสารมวลชน
  2. กระบวนการค้นหาข่าวสารด้านสื่อสารมวลชนเพื่อการตีความตามหลักสถิติ
  3. กระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ภายใต้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
  4. การรวบรวมข้อมูลภาคสนามนำมาทดสอบสมมติฐานของการวิจัย