แนวข้อสอบ รามคำแหง : LAW1004 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLAW1004 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะทั่วไปของกำหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกำหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1798
  จำนวนชุดคำตอบ1491

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดถูกที่สุด
  1. ทารกในครรภ์มารดาถือเป็นทายาทแล้ว
  2. เมื่อทารกคลอดแล้วปรากฏว่ามีการเต้นของหัวใจเช่นนี้ ทารกมีสภาพบุคคล
  3. สภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอด
  4. เมื่อทารกคลอดแล้วต้องมีการหายใจอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จึงจะถือว่ามีสภาพบุคคล