แนวข้อสอบ รามคำแหง : ANT1013 - มานุษยวิทยาเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาANT1013 - มานุษยวิทยาเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาขอบเขตและเนื้อหาสาระของวิชามานุษยวิทยา ด้านกายภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเปรียบเทียบระบบสังคมวัฒนธรรมของสังคมต่างๆ และศึกษาผลกระทบของระบบเหล่านี้ที่มีต่อพฤติกรรมของคนในสังคม
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม960
  จำนวนชุดคำตอบ1128

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ไซโกต คืออะไร
  1. นิวเคลียส
  2. เซลล์สืบพันธุ์
  3. เซลล์ใหม่ที่เกิดจากการปฏิสนธิ
  4. นิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์