แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่ต่างๆ ในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการ และควบคุม รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม900
  จำนวนชุดคำตอบ358

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  องค์การเป็นระบบที่ประกอบด้วย
  1. การรวมกันของกลุ่มเนื้องานที่ต้องกระทำ
  2. ระบบย่อยที่พึ่งพากันซึ่งปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมภายนอก
  3. ส่วนต่างๆ ที่ต้องพึ่งพากันซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันในการทำให้บรรลุเป้าหมาย
  4. การรวมกันของระบบย่อยต่างๆ ในองค์การที่ดำเนินงานโดยมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  5. กลุ่มของนโยบายและกระบวนการขององค์การ