แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่ต่างๆ ในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการ และควบคุม รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม900
  จำนวนชุดคำตอบ358

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  กลุ่มบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ สร้างความเสียหายให้กับองค์การ มีความหมายตรงกับข้อใด
  1. กลุ่มของบุคคลรวมตัวกันขึ้นเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม โดยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  2. กลุ่มของบุคคลรวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายในองค์การ
  3. กลุ่มที่เป็นทางการซึ่งรวมกันโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีหน้าที่รับผิดชอบการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  4. กลุ่มของบุคคลรวมกันอย่างเป็นทางการ มีการทำงานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยทำงานอย่างต่อเนื่อง
  5. กลุ่มของบุคคลรวมตัวกันขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจมากเกินไป