แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่ต่างๆ ในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการ และควบคุม รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม900
  จำนวนชุดคำตอบ358

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  โครงสร้างที่ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจที่พึ่งตนเองกระจายทั่วไป โดยผลิตสินค้าที่มีลูกค้า คู่แข่ง และเป้าหมายในการทำกำไรเป็นของตนเอง
  1. โครงสร้างแบบผสมผสาน (Matrix Organization)
  2. โครงสร้างอย่างง่าย (Simple Structure)
  3. โครงสร้างแบบหน่วยงานอิสระภายใน (Autonomous Internal Units)
  4. โครงสร้างแบบทีมงาน (Team-based Structure)
  5. โครงสร้างแบบระบบราชการ (Bureaucracy)