แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่ต่างๆ ในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการ และควบคุม รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม900
  จำนวนชุดคำตอบ358

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการวางแผน (Planning)
  1. เป็นการบอกทิศทางในการดำเนินงาน
  2. เป็นการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่องค์การได้รับ
  3. เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานในการควบคุม
  4. เป็นการลดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
  5. เป็นการลดการก้าวก่ายงานและการสิ้นเปลือง