แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่ต่างๆ ในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการ และควบคุม รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม900
  จำนวนชุดคำตอบ358

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  หลักการที่สำคัญของ Frederick W. Taylor ว่าด้วยการนำเอาหลักการด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการนั้นมีอยู่ 4 ข้อ ยกเว้นข้อใด
  1. ศึกษาลักษณะองค์ประกอบของงานแต่ละคนในลักษณะของการมีหลักการวิธีการรวมทั้งมีการทดสอบทดลองเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นหลัก
  2. พนักงานในโรงงานต้องมีทักษะและความสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ หากพนักงานผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติงานได้
  3. นายงานจะต้องเต็มใจช่วยเหลือพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่พัฒนาขึ้น
  4. แบ่งงานและความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคนงาน ใครถนัดทางใดก็มุ่งสู่ทางนั้น
  5. มีการคัดเลือกพนักงาน ฝึกอบรมพนักงาน และพัฒนาพนักงานอย่างมีหลักเกณฑ์