แนวข้อสอบ รามคำแหง : SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาขอบเขตและกำเนิดของศาสตร์สังคมวิทยาการเมือง เน้นพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมือง แนวคิดของนักสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตัวการขยายตัวของลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความมั่นคงของระบบประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้นำและลักษณะอำนาจที่เกิดขึ้น เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่เอื้ออำนวยต่อความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1200
  จำนวนชุดคำตอบ571

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เวีดยนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam) จัดเป็นประเทศที่ยึดอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ (Communism) ที่เข้าข่ายปัจจัยอะไร
  1. ไม่มีประสบการณ์การเป็นประชาธิปไตยเลย การปกครองจึงเป็นไปในรูปเผด็จการ (Dictatorship) หรือแบบอำนาจนิยม (Authoritarianism) อย่างธรรมดา
  2. มีกองกำลังหนุนหลัง โดยมีองค์กรที่ทำหน้าที่บังคับบัญชาควบคุมดูแล
  3. อาศัยบุคลิกภาพพิเศษของผู้นำ ดังเช่น โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)
  4. ข้อ 2 และ 3 ถูก
  5. ถูกทุกข้อ