แนวข้อสอบ รามคำแหง : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม250
  จำนวนชุดคำตอบ304

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นความหมายของ "สมรรถภาพทางกาย" ที่ถูกต้องที่สุด
  1. ความสามารถในการทำงานหรือเล่นกีฬาได้นานๆ
  2. ความสามารถในการทำงานหรือเล่นกีฬาได้อย่างมีพลังหรือมีกำลัง
  3. ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ความสามารถในการเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ความสามารถในการทำงานหรือเล่นกีฬาได้อย่างรวดเร็ว