แนวข้อสอบ รามคำแหง : MKT2101 - หลักการตลาด

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMKT2101 - หลักการตลาด
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดเฉพาะเรื่อง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1918
  จำนวนชุดคำตอบ4558

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดแล้วล้มเหลวนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร
  1. วิเคราะห์ตลาดไม่เพียงพอ
  2. ต้นทุนของสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
  3. ใช้ความพยายามทางการตลาดไม่ดีพอ
  4. คู่แข่งขันมีกิจกรรมมาก
  5. ถูกทุกข้อ