แนวข้อสอบ รามคำแหง : MKT2101 - หลักการตลาด

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMKT2101 - หลักการตลาด
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดเฉพาะเรื่อง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1918
  จำนวนชุดคำตอบ4558

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดจัดว่าเป็นองค์การและสิ่งแวดล้อมภายใน
  1. การวางระบบการควบคุมการดำเนินงานทางการตลาด
  2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐบาลที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท
  3. การพบปะกับผู้ถือหุ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
  4. นักธุรกิจหันมาเล่นการเมืองมากขึ้น
  5. การคัดเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบ