แนวข้อสอบ รามคำแหง : PHI1003 - ปรัชญาเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPHI1003 - ปรัชญาเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1400
  จำนวนชุดคำตอบ590

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สสารนิยม มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างไร
  1. มนุษย์ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มนุษย์อยู่อย่างสุขสบาย
  2. มนุษย์ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
  3. มนุษย์ต้องรู้จักควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  4. มนุษย์ต้องรู้จักใช้ธรรมชาติอย่างเหมาะสม