แนวข้อสอบ รามคำแหง : PHI1003 - ปรัชญาเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPHI1003 - ปรัชญาเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1400
  จำนวนชุดคำตอบ590

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ปัญหาข้อใดที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบเมื่อมีผู้ถาม
  1. สัตว์ทั้งหลายมีตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ใช่หรือไม่
  2. สัตว์ทั้งหลายตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่
  3. สัตว์ทั้งหลายจะดับทุกข์ได้อย่างไร
  4. สัตว์ทั้งหลายมีการเกิดเป็นทุกข์จริงหรือไม่