แนวข้อสอบ รามคำแหง : PHI1003 - ปรัชญาเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPHI1003 - ปรัชญาเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1400
  จำนวนชุดคำตอบ590

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  Karl Marx มีแนวคิดเกี่ยวกับรัฐตามข้อใด
  1. รัฐเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคม เพราะทุกคนไม่สามารถดูแลตัวเองได้
  2. รัฐไม่จำเป็นสำหรับสังคม เพราะทุกคนไม่สามารถดูแลตัวเองได้
  3. รัฐเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคม เพราะทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้
  4. รัฐไม่จำเป็นสำหรับสังคม เพราะทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้