แนวข้อสอบ รามคำแหง : PHI1003 - ปรัชญาเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPHI1003 - ปรัชญาเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1400
  จำนวนชุดคำตอบ590

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  วิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจของตะวันตกที่ได้สร้างปัญหากับสังคมไทย คือข้อใด
  1. K : Knowledge (ความรู้), P : Power (อำนาจ) เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ
  2. K : Knowledge (ความรู้), P : Power (อำนาจ), M : Money (เงิน) เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อความร่ำรวย
  3. G : Goodness (ความดี), C : Community and Culture (วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน), K : Knowledge (ความรู้) เพื่อพออยู่พอกินและมีไมตรีจิตต่อกัน
  4. P : Power (อำนาจ), M : Money (เงิน), G : Goodness (ความดี)