แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาและหน้าที่ในระบบการผลิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาวะการณ์ที่มีข้อจำกัด การจัดหน่วยงานผลิต การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังโรงาน การจัดกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การผลิต สวัสดิภาพในโรงงาน การวัดมาตรฐานในการทำงาน และข้อกำหนดในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1018
  จำนวนชุดคำตอบ119

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  โครงการหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  กิจกรรมกิจกรรมที่ต้องทำเสร็จก่อนเวลาดำเนินงาน (สัปดาห์)
  amb
  A-1311
  BA222
  CA, H, I111
  DB, C123
  EC, I222
  FD, E2724
  GE2826
  H-123
  I-2310
  การแจกแจงความน่าจะเป็นของเวลาดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ เป็นแบบเบต้า โดยที่ a คือ ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมได้เร็วที่สุด b คือระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้ช้าที่สุด m คือระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้เป็นส่วนมาก
  ถ้ากิจกรรม H ทำล่าช้า 3 สัปดาห์ จะมีผลอย่างไร
  1. กิจกรรม C จะเริ่มต้นเร็วที่สุดในเวลาเดิม
  2. โครงการเสร็จล่าช้าออกไป 3 สัปดาห์
  3. โครงการเสร็จช้าออกไป 1 สัปดาห์
  4. โครงการเสร็จด้วยเวลาเท่าเดิม
  5. ไม่มีข้อใดถูก