แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาและหน้าที่ในระบบการผลิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาวะการณ์ที่มีข้อจำกัด การจัดหน่วยงานผลิต การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังโรงาน การจัดกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การผลิต สวัสดิภาพในโรงงาน การวัดมาตรฐานในการทำงาน และข้อกำหนดในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1018
  จำนวนชุดคำตอบ119

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สายการผลิตของกิจการหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  งานงานที่ต้องเสร็จก่อนเวลาปฏิบัติ (หน้าที่)
  A-0.2
  B-0.5
  C-0.3
  DA0.7
  EB0.5
  FC0.7
  GD0.9
  hF0.4
  IH, E0.6
  JG, I0.3

  กำลังการผลิตที่ต้องการ คือ 420 หน่วยต่อวัน โดย 1 วันทำงาน 8 ชั่วโมง จงจัดสายการผลิตให้สมดุลโดยการจัดงานเข้าสู่สถานีการผลิตให้ใช้วิธี Longest Operation Time และให้จัดสถานีที่อยู่ก่อนหน้าให้เต็มที่ก่อน

  ประสิทธิภาพของสายการผลิตนี้เป็นเท่าไร
  1. 62.83%
  2. 72.86%
  3. 85%
  4. 70.83%
  5. ไม่มีข้อใดถูก