แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาและหน้าที่ในระบบการผลิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาวะการณ์ที่มีข้อจำกัด การจัดหน่วยงานผลิต การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังโรงาน การจัดกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การผลิต สวัสดิภาพในโรงงาน การวัดมาตรฐานในการทำงาน และข้อกำหนดในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1018
  จำนวนชุดคำตอบ119

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  1. MRP เป็นเทคนิคในการเพิ่มผลิตภาพโดยอาศัยฐานด้านวัสดุ
  2. เหตุผลหนึ่งที่ต้องทำการออกแบบผลิตภัณฑ์คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการเผชิญกับภาวะตกต่ำ
  3. Value Engineering (VE) เป็นเทคนิคในการเพิ่มผลิตภาพโดยอาศัยฐานด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ง VE ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์
  4. ไม่มีข้อใดถูก