แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาและหน้าที่ในระบบการผลิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาวะการณ์ที่มีข้อจำกัด การจัดหน่วยงานผลิต การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังโรงาน การจัดกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การผลิต สวัสดิภาพในโรงงาน การวัดมาตรฐานในการทำงาน และข้อกำหนดในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1018
  จำนวนชุดคำตอบ119

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  โครงการหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  กิจกรรมกิจกรรมที่ต้องทำเสร็จก่อนเวลาดำเนินงาน (วัน)
  amb
  A-5817
  B-71013
  CA357
  DA135
  GB, C468
  KB, C333
  MD, G345
  การแจกแจงความน่าจะเป็นของเวลาดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เป็นแบบเบต้า โดยที่
  a คือ ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้เร็วที่สุด
  b คือ ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้ช้าที่สุด
  m คือ ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้เป็นส่วนมาก
  ให้ใช้ขั้นตอนของ PERT/CPM ช่วยในการบริหารโครงการนี้

  กิจกรรมที่มีความแปรปรวนของเวลาในการทำกิจกรรมเป็น 4/9 วัน มีทั้งหมดกี่กิจกรรม
  1. 1 กิจกรรม
  2. 3 กิจกรรม
  3. 4 กิจกรรม
  4. 2 กิจกรรม
  5. ไม่มีข้อใดถูก