แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาและหน้าที่ในระบบการผลิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาวะการณ์ที่มีข้อจำกัด การจัดหน่วยงานผลิต การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังโรงาน การจัดกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การผลิต สวัสดิภาพในโรงงาน การวัดมาตรฐานในการทำงาน และข้อกำหนดในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1018
  จำนวนชุดคำตอบ119

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  โครงการหนึ่งประกอบด้วยกิจกรรม A ถึง I โดยมีรายละเอียดของโครงการแสดงได้ดังนี้
  กิจกรรมกิจกรรมที่ต้องทำมาก่อนเวลาดำเนินงาน (สัปดาห์)
  amb
  A-3411
  B-2310
  C-1623
  DA1227
  EA2.53.57.5
  FA, B5613
  GC0.50.752.5
  HG234
  ID, E129

  การแจกแจงความน่าจะเป็นของเวลาดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ เป็นแบบเบต้า โดยที่
  a คือ ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้เร็วที่สุด
  b คือ ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้ช้าที่สุด
  m คือ ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้เป็นส่วนมาก
  ให้ใช้ขั้นตอนของ PERT/CPM ช่วยในการบริหารโครงการนี้

  เวลาเฉลี่ยของกิจกรรม I คือกี่สัปดาห์
  1. 4 สัปดาห์
  2. 6 สัปดาห์
  3. 3 สัปดาห์
  4. 5 สัปดาห์
  5. ไม่มีข้อใดถูก