แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT3301 - การบริหารงานพัสดุ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT3301 - การบริหารงานพัสดุ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารงานพัสดุ วงจรระบบการบริหารงานพัสดุ การกำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษาพัสดุ ระบบการบัญชีคุมพัสดุ การควบคุมคนงานพัสดุ รหัสมาตรฐานกำกับพัสดุ การแจกจ่าย การบำรุงรักษา การจำหน่าย และหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม331
  จำนวนชุดคำตอบ449

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาของพัสดุที่มีช่วงเวลาและจำนวนเบิกที่ไม่แน่นอน
  1. กันเงินงบประมาณไว้ซื้อเมื่อมีความต้องการ
  2. รวบรวมใบเบิกให้มากพอ และซื้อครั้งเดียวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหา
  3. ทำสัญญาซื้อล่วงหน้า และให้ส่งมาเมื่อต้องการ
  4. สั่งซื้อทุกครั้งที่มีใบเบิกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
  5. รวบรวมสถิติการใช้ที่ผ่านมา และจัดซื้อไว้ล่วงหน้า