แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT3301 - การบริหารงานพัสดุ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT3301 - การบริหารงานพัสดุ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารงานพัสดุ วงจรระบบการบริหารงานพัสดุ การกำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษาพัสดุ ระบบการบัญชีคุมพัสดุ การควบคุมคนงานพัสดุ รหัสมาตรฐานกำกับพัสดุ การแจกจ่าย การบำรุงรักษา การจำหน่าย และหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม331
  จำนวนชุดคำตอบ449

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การเก็บรักษาพัสดุให้ปลอดภัยหมายถึงข้อใด
  1. การป้องกันโจรผู้ร้าย อัคคีภัย และการเสื่อมสภาพ
  2. การป้องกันโดยการแยกพัสดุ และจัดเก็บให้ถูกที่
  3. การป้องกันโดยการเก็บรักษาไว้ในอาคารที่มิดชิด
  4. การตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอ
  5. การป้องกันในขณะขนย้ายพัสดุไม่ให้เกิดชำรุดเสียหาย