แนวข้อสอบ รามคำแหง : RAM1000 - ความรู้คู่คุณธรรม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาRAM1000 - ความรู้คู่คุณธรรม
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพและจิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม2394
  จำนวนชุดคำตอบ2569

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ท่านคิดว่าข้อใดจัดเป็นวิธีการแก้ปัญหาสังคมไทยได้ดีที่สุด
  1. ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ
  2. จัดตั้งองค์กรของภาคประชาชน
  3. ออกกฎหมายอย่างเข้มงวด
  4. จัดทำการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น