แนวข้อสอบ รามคำแหง : BUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาBUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงข้อสนเทศและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในถ้อยคำ สำนวนของธุรกิจในแขนงต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการสื่อสารในองค์การธุรกิจทั้งในและนอกประเทศเป็นภาษาต่างประเทศให้ดีขึ้น
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม240
  จำนวนชุดคำตอบ58

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  (1) The giant panda bear is a favorite of children and animal lovers throughout the world. For many people, it also is symbolic of the sad situation for many other kinds of animals. Though so well known and loved, the panda is slowly dying out. At present, there are only about 1,230 wild pandas left in the world. They all live in China, in the forests of the Sichuan and Shaanxi provinces. Pandas used to be common in other areas. However, as the human population increased and the forests shrank, panda territory gradually disappeared. And so did the pandas. Now the Chinese government has created a number of "panda reserves" to protect the pandas. Within these reserves, human settlement and tree cutting will be limited.

  (2) For the whole first year of its life, the panda bear is completely dependent on its mother. The newborn panda is a tiny, helpless little creature. At birth, it looks like a little pink pig, and its eyes remain closed for three to four weeks. Pandas develop fairly slowly, compared to most animals. The babies are completely dependent on their mothers for a long time. In fact, they don't even begin to walk until they are about five months old. The only food they eat for at least a year is their mother's milk. That doesn't stop them from growing, however. Pandas may weigh over fifty-five pounds (twenty-five kilograms) by the time they are a year old.

  (3) Chinese scientists recently had a chance to study a wild female panda bear with a newborn baby. She was a very loving mother. For twenty-five days, she never left her baby, not even to find someghing to eat! She would not let any other panda bears come near. She licked the baby constantly to keep it clean. Any smell might attract natural enemies that would try to eat the little panda. The mother held her bay in her front paws much the way a human does. When it cried, she rocked it back and forth and gave it little comforting pats. The mother continued to care for the young bear for over two years. By that time, the panda learned about the ways of the forest. Then, after two and a half years, the mother chased the young bear away. It was time for her to have a new baby, and it was time for the young panda to be.

  The giant panda bears are dying out because of how many factors?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2