แนวข้อสอบ รามคำแหง : BUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาBUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงข้อสนเทศและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในถ้อยคำ สำนวนของธุรกิจในแขนงต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการสื่อสารในองค์การธุรกิจทั้งในและนอกประเทศเป็นภาษาต่างประเทศให้ดีขึ้น
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม240
  จำนวนชุดคำตอบ58

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  The FOUR P's

  Buying, selling, market research, transportation, storage, advertising-these are all part of the complex area of business known as marketing. In simple terms, marketing means the movement of goods and services from manufacturer to customer in order to satisfy the customer and to achieve the company's objectives. Marketing can be divided into four main elements that are popularly know as The four P's:
  • product
  • price
  • place
  • promotion
  Each one plays a vital role in the success or failure of the marketing operation.

  The product element of marketing refers to the goods or service that a company want to sell. This often involves research and development (R & D) of a new product, research of the potential market, testing of the product to insure quality, and then introduction to the market.

  A company next considers the price to change for its product. There are three pricing options the company may take: above, with or below the prices that its competitors are charging. For example, if the average price of a pair of women's leather shoes is $47, a company that charges $43 has priced below the market: a company that charges $47 has priced with the market: and a company that charges $53 has priced above the market. Most companies price with the market, selling their goods or services for average prices established by major producers in the industry. The producers who establish these prices are known as price leaders.

  The third element of the marketing process-placement-involves getting the product to the customer. This takes place though the channels of distribution. A common channel of distribution is :

  manufacturer wholesaler retailer customer

  wholesalers generally sell large quantities of a product to retailers, and retailers usually sell smaller quantities to customer.

  Finally, communication about the product takes place between buyer and seller. This communication between buyer and seller is known as promotion. There are two major ways promotion occurs : though personal selling, as in a department store : and through advertising, as in a newspaper or magazine.

  The four elements of marketing-product, price, place, and promotion-work together to develop a successful marketing operation that satisfies customers and achieves the company's objectives.

  Find the synonyms of "price with the market"
  1. guarantee
  2. set as price
  3. please
  4. choice