แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2301 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2301 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวความคิด ตลอดถึงแนวทางในการศึกษาองค์การและการบริหารในภาครัฐ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ296

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  หลักการที่ทำให้องค์การทั้งหลายสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ในระยะยาว
  1. ความเสมอภาคและความยุติธรรม
  2. ประสิทธิผล
  3. คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
  4. ถูกข้อ 1 และ 3
  5. ถูกข้อ 1 และ 2