แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2301 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2301 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวความคิด ตลอดถึงแนวทางในการศึกษาองค์การและการบริหารในภาครัฐ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ296

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อดีของการจัดโครงสร้างองค์การแบบหน้าที่การงานเฉพาะอย่าง (Functional Organization) คืออะไร
  1. ลดภาระผู้บริหารให้มีหน้าที่ด้านบริหารเพียงอย่างเดียว
  2. หน่วยงานต่างๆ มีความสัมพันธ์และประสานงานติดต่อกันเสมอ
  3. เหมาะสำหรับองค์การขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมมากอย่าง
  4. ส่งเสริมการทำงานโดยให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้าน
  5. ถูกทุกข้อ