แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2301 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2301 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวความคิด ตลอดถึงแนวทางในการศึกษาองค์การและการบริหารในภาครัฐ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ296

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  (1) Unity of Command คือหลักที่ให้ทุกคนในองค์การต้องมีเจ้านายเพียงคนเดียว
  (2) Post Control คือการตรวจสอบผลกำไรเมื่อสิ้นงวดการปฏิบัติงาน
  1. ข้อความ 1 ถูก, ข้อความ 2 ผิด
  2. ข้อความทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ผิด
  3. ข้อความ 2 ถูก, ข้อความ 1 ผิด
  4. ข้อความทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ถูก