แนวข้อสอบ ข้อสอบอื่นๆ : วิชาชีพครู

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาข้อสอบอื่นๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม539
  จำนวนชุดคำตอบ507

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ความคิดสร้างสรรค์สุดยอดสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมสูงสุดได้ คือทฤษฎีใด
  1. ทฤษฎีของ Freud
  2. ทฤษฎีของ Taylor
  3. ทฤษฎีโครงสร้างทางสมอง
  4. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance