แนวข้อสอบ ข้อสอบอื่นๆ : วิชาชีพครู

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาข้อสอบอื่นๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม539
  จำนวนชุดคำตอบ507

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ทฤษฎีที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เริ่มต้นจากความขัดแย้งซึ่งถูกกดดันออกมาโดยพลังจิตใต้สำนึกขณะที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น เป็นทฤษฎีตามข้อใด
  1. ทฤษฎีของ Taylor
  2. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance
  3. ทฤษฎีของ Freud
  4. ทฤษฎีโครงสร้างทางสมอง