แนวข้อสอบ ข้อสอบอื่นๆ : วิชาชีพครู

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาข้อสอบอื่นๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม539
  จำนวนชุดคำตอบ507

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดคือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  1. ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
  2. ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี