แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ133

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  มาตรา 98 วรรคสอง บัญญัติว่า "การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง" นายดัง เจ้าหน้าที่ระดับ 5 กรมการปกครอง กับนายดับ เจ้าหน้าที่ระดับ 5 กรมที่ดิน ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (เป็นคำสั่งฉบับเดียวกัน) เฉพาะนายดับเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งนี้ ยื่นคำร้องทุกข์ คำร้องทุกข์ได้รับการพิจารณาแล้ว ผู้ปฏิบัติตามมติ คือ
  1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  2. อธิบดีกรมที่ดิน
  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  4. นายกรัฐมนตรี (หัวหน้ารัฐบาล)
  5. อธิบดีกรมการปกครอง