แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ133

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  มาตรา 93 บัญญัติว่า "ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ" เป็นความผิดวินัย
  1. วินัยไม่ร้ายแรง และมีโทษปลดออก หรือไล่ออก
  2. วินัยร้ายแรง และมีโทษปลดออก หรือไล่ออก
  3. วินัยไม่ร้ายแรง และมีโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
  4. วินัยร้ายแรง และมีโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
  5. ถูกทุกข้อ