แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3404 - การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3404 - การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการและเทคนิคการจัดรายการต่างๆ โดยคำนึงถึงช่วงวันและเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละสถานี รายการข่าว รายการสารคดี รายการสาระบันเทิง รายการทางวิชาการ รายการปกิณกะ รายการพิเศษเนื่องในโอกาสต่างๆ ตลอดจนแนวความคิดในการปรับปรุงรายการให้เกิดประสิทธิผลในอนาคต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม500
  จำนวนชุดคำตอบ321

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  รายการ "ครอบจักรวาล" เป็นรายการประเภทใด
  1. Drama
  2. Cultural Program
  3. General Education
  4. Variety