แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL1101 - การเมืองการปกครองไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL1101 - การเมืองการปกครองไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์การปกครองของไทยโดยสังเขปตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ การปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ทั้งทางทฤษฎีและพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่งรวมถึงสถาบันกษัตริย์ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมืองในประเทศไทยกับการเลือกตั้ง การบริหารราชการแผ่นดินกับการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ1436

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  รัฐธรรมนูญฯ ไทยฉบับปี พ.ศ.2540 จะบัญญัติเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆ หลายเรื่อง เช่น เรื่ององค์กรอิสระที่จะมาทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ ข้อใดที่ไม่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540
  1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา
  5. คณะกรรมการการเลือกตั้ง