แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3315 - การบริหารงานในส่วนภูมิภาค

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3315 - การบริหารงานในส่วนภูมิภาค
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคทั้งในแง่ความคิดในการบริหารงาน การประสานงานกับส่วนกลางและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม360
  จำนวนชุดคำตอบ51

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชาติใน พ.ศ.2548
  1. มีกรอบในการพัฒนาที่ครอบคลุม (Comprehensive Development Framework)
  2. ประสานสัมพันธ์กับประชาคมการพัฒนา
  3. การยอมรับในการวางแผนการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม (Holistic)
  4. การลงทุนสร้างเมืองใหม่
  5. มีกลยุทธ์ในการทำงานแบบพันธมิตร (Partnership)