แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3315 - การบริหารงานในส่วนภูมิภาค

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3315 - การบริหารงานในส่วนภูมิภาค
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคทั้งในแง่ความคิดในการบริหารงาน การประสานงานกับส่วนกลางและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม360
  จำนวนชุดคำตอบ51

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ในเรื่องหน้าที่ของการบริหารราชการในจังหวัด ข้อใดเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ
  2. วิสัยทัศน์จังหวัด
  3. เข้าถึงและเข้าใจเพื่อแก้ไขและพัฒนา
  4. Area-Function-Participation
  5. วาระในพื้นที่