แนวข้อสอบ รามคำแหง : LIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม396
  จำนวนชุดคำตอบ596

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดใส่ชื่อผู้แต่งในรายการบรรณานุกรมได้ถูกต้อง
  1. รศ.ดร.สุนีย์ กาศจำรูญ
  2. รศ.สุนีย์ กาศจำรูญ
  3. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
  4. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.