แนวข้อสอบ รามคำแหง : LIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม396
  จำนวนชุดคำตอบ596

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นการอธิบายสังคมสารสนเทศได้ดีที่สุด
  1. การพัฒนาสินค้ามากกว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  2. การให้ความสำคัญกับการโฆษณามากกว่าคุณภาพของสินค้า
  3. การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นกลไกในการแข่งขัน
  4. การแข่งขันจะเน้นที่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ