แนวข้อสอบ รามคำแหง : LIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม396
  จำนวนชุดคำตอบ596

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดจัดเป็นวิธีการจัดเก็บสิ่งพิมพ์รัฐบาล
  1. จัดเก็บแยกตามความเก่า-ใหม่ของสิ่งพิมพ์รัฐบาล
  2. จัดเก็บไว้ในระบบชั้นปิด
  3. จัดรวมกับหนังสือ และจัดแยกเป็นทรัพยากรลักษณะพิเศษ
  4. จัดเก็บแยกออกจากวัสดุสารสนเทศอื่นๆ โดยเก็บไว้ตามลำดับหัวเรื่อง