แนวข้อสอบ รามคำแหง : LIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม396
  จำนวนชุดคำตอบ596

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเขียนรายการบรรณานุกรมได้ถูกต้อง
  1. นายอาภากร ธาตุโลหะ. ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก : เส้นทางสู่สารสนเทศภาคตะวันออก. วารสารห้องสมุด, 47(1), (2526), 37 - 42.
  2. นายอาภากร ธาตุโลหะ. (2526). ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก : เส้นทางสู่สารสนเทศภาคตะวันออก. วารสารห้องสมุด, 47(1), 37 - 42.
  3. อาภากร ธาตุโลหะ. (2526). ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก : เส้นทางสู่สารสนเทศภาคตะวันออก. วารสารห้องสมุด, 47(1), 37 - 42.
  4. อาภากร ธาตุโลหะ. ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก : เส้นทางสู่สารสนเทศภาคตะวันออก. วารสารห้องสมุด, 47(1), (2526), 37 - 42.