แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3403 - การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3403 - การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการและเทคนิคการจัดรายการต่างๆ โดยคำนึงถึงช่วงวันและเวลาที่เหมาะกับลักษณะของแต่ละสถานี รายการข่าว รายการสารคดี รายการสาระบันเทิง รายการทางวิชาการ รายการปกิณกะ รายการพิเศษสำหรับผู้ชมบางกลุ่ม บางประเภท ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงรายการให้เกิดประสิทธิภาพในอนาคต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม600
  จำนวนชุดคำตอบ389

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นหลักในการนำเสนอรายการสารคดีแบบ Feature Programme
  1. จำลองเรื่องมาจากความจริงบางส่วนโดยมุ่งเน้นสร้างอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริง
  2. มุ่งบอกเล่าเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยข้อเท็จจริงที่อ้างอิงได้
  3. มุ่งให้ข้อมูลความรู้สึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  4. การนำเสนอในรูปของสารคดีข่าว