แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3403 - การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3403 - การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการและเทคนิคการจัดรายการต่างๆ โดยคำนึงถึงช่วงวันและเวลาที่เหมาะกับลักษณะของแต่ละสถานี รายการข่าว รายการสารคดี รายการสาระบันเทิง รายการทางวิชาการ รายการปกิณกะ รายการพิเศษสำหรับผู้ชมบางกลุ่ม บางประเภท ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงรายการให้เกิดประสิทธิภาพในอนาคต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม600
  จำนวนชุดคำตอบ389

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  Vox Pop หรือ MOS มีประโยชน์อย่างไร
  1. สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นที่หลากหลายทัศนะต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  2. ถือเป็นตัวแทนความคิดเห็นของคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  3. อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหามติมหาชน (Public Opinion)
  4. สะท้อนกระแสความเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง