แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3403 - การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3403 - การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการและเทคนิคการจัดรายการต่างๆ โดยคำนึงถึงช่วงวันและเวลาที่เหมาะกับลักษณะของแต่ละสถานี รายการข่าว รายการสารคดี รายการสาระบันเทิง รายการทางวิชาการ รายการปกิณกะ รายการพิเศษสำหรับผู้ชมบางกลุ่ม บางประเภท ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงรายการให้เกิดประสิทธิภาพในอนาคต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม600
  จำนวนชุดคำตอบ389

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  รายการวิเคราะห์ข่าวมีประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างไร
  1. ผู้ฟังได้รับความคิดเห็นและทัศนะที่หลากหลายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  2. ได้รับรู้กระแสของสังคมที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ
  3. ช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของเหตุการณ์และแนวโน้มหรือผลที่อาจเกิดขึ้น
  4. ได้รับความเพลิดเพลินจากการฟังข่าว