แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2101 - ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2101 - ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการและทฤษฎีขององค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะที่นำมาใช้ในการสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม656
  จำนวนชุดคำตอบ329

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเสมือนหน้าแรก จะออกแบบให้จูงใจ จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
  1. เว็บเพจ (Web Pages)
  2. เว็บไซต์ (Web Site)
  3. โกเฟอร์ (Gopher)
  4. โฮมเพจ (Home Page)
  5. ข้อ 2 และ 3 ถูก