แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2203 - ภาพเชิงวารสารศาสตร์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2203 - ภาพเชิงวารสารศาสตร์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาธรรมชาติของภาพในแง่ของการสื่อสาร การสร้าง การจัด การเลือกภาพชนิดต่างๆ เพื่อใช้สำหรับสิ่งพิมพ์และการสื่อสารมวลชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ328

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ในข่าว 1 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วย หัวข่าว (พาดหัว) เนื้อข่าว และภาพข่าว คำกล่าวใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  1. ถ้าภาพข่าวมีพื้นที่มากกว่าหัวข่าวให้วางภาพข่าวไว้ด้านบนของหัวข่าว
  2. ให้วางภาพข่าวขนาดเล็กไว้ใต้หัวข่าวขนาดใหญ่
  3. ไม่มีกฎเกณฑ์การวาง ขึ้นอยู่กับบรรณาธิการภาพ
  4. ให้วางภาพข่าวไว้ด้านบนของหัวข่าวถ้ามีพื้นที่เท่ากัน