แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2200 - การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2200 - การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาว่าด้วยความเป็นมาของหนังสือพิมพ์จนถึงปัจจุบัน หน้าที่ของหนังสือพิมพ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเป็นมาของเสรีภาพหนังสือพิมพ์ แนวโน้มของหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม987
  จำนวนชุดคำตอบ196

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ผู้ที่เรียกร้องสิทธิจากรัฐบาลเพื่อให้หนังสือพิมพ์เข้าไปฟังและรายงานข่าวการประชุมรัฐสภาได้สำเร็จ คือท่านใด
  1. John Thaddeus Delane
  2. John Walter II
  3. John Wilkes
  4. John Peter Zenger