แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2200 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2200 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทางการทหาร ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางกฎหมายที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สาเหตุแห่งความขัดแย้งความในสังคมนานาชาติ วิวัฒนาการสนธิสัญญาและองค์การระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ395

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  รัฐที่เป็นกลางตามกฎหมายระหว่างประเทศต้องกระทำแบบใดจึงดำรงความเป็นกลางไว้ได้
  1. รัฐอื่นต้องไม่ละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐที่เป็นกลาง
  2. รัฐที่เป็นกลางต้องไม่ร่วมทำสงครามกับรัฐอื่น
  3. รัฐที่เป็นกลางต้องไม่เข้าข้างฝ่ายที่ทำสงครามร้อนต่อกัน
  4. ข้อ 2 และ 3 ถูก
  5. ถูกทุกข้อ