แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2200 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2200 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทางการทหาร ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางกฎหมายที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สาเหตุแห่งความขัดแย้งความในสังคมนานาชาติ วิวัฒนาการสนธิสัญญาและองค์การระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หัวข้อ
  • Introduction to Systems Analysis and Design
  • Structure
  • Analyzing the Business Case
  • Vocabulary
  • Managing Systems Projects
  • Requirements Modeling
  • Data and Process Modeling
  • Object Modeling
  • Development Strategies
  • User Interface Design
  • Data Design
  • Systems Architecture
  • Managing Systems Implementation
  • Managing Systems Support and Security
  • จำนวนคำถาม400
    จำนวนชุดคำตอบ395

    ตัวอย่างแนวข้อสอบ

    สงครามระหว่างขบวนการโปลิซาริโอกับโอร็อกโกเกิดจากสาเหตุอะไร
    1. ความต้องการปลดปล่อยชาติตนให้เป็นอิสระ
    2. ความต้องการแบ่งแยกดินแดน
    3. ความต้องการรวมดินแดน
    4. ข้อ 1 และ 3 ถูก
    5. ถูกทุกข้อ