แนวข้อสอบ ข้อสอบอื่นๆ : ข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์)

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์)
กลุ่มวิชาข้อสอบอื่นๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม194
  จำนวนชุดคำตอบ1062

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ประโยคต่อไปนี้ มีข้อบกพร่องในเรื่องใด
  "นักเรียนโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่เรียนดีกันทุกคน"
  1. ลำดับความสับสน
  2. ประโยคกำกวม
  3. ขาดคำบุพบท
  4. ใช้คำขัดแย้งกัน