แนวข้อสอบ ข้อสอบอื่นๆ : ข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์)

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์)
กลุ่มวิชาข้อสอบอื่นๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม194
  จำนวนชุดคำตอบ1062

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อความในข้อใดมีทั้ง "วัจนภาษา และอวัจนภาษา"
  1. จันทำหน้าย่น เลิกคิ้ว ยักไหล่ แล้วเดินจากไป
  2. อินเงยหน้าขึ้นมองแล้วสั่นศีรษะ "เปล่า"
  3. อินมองตาม กัดฟัน น้ำตาหยด
  4. "อิน เป็นอะไรหรือเปล่า นั่งซึมเชียว" จันถาม