แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม340
  จำนวนชุดคำตอบ63

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  แก้ว 3 ดวงของนักปกครองตามลัทธิเต๋าคืออะไร
  1. ธรรมชาตินิยม เสรีนิยม และมนุษยนิยม
  2. ทาน ปิยวาจา และสมานัตตา
  3. เมตตา ประหยัด และไม่ทำอะไรเด่นล้ำหน้าประชาชน
  4. ธรรม อรรถ และกาม
  5. เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ