แนวข้อสอบ รามคำแหง : PSY2005 - จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPSY2005 - จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษากระบวนการสังสรรค์และปฏิสัมพันธ์ ซึ่งบุคคลได้รับอิทธิพลจากบุคคลอื่น การพัฒนาของตนเอง บทบาททางพฤติกรรม บรรทัดฐานของสังคม การรับวัฒนธรรม เจตคติผู้นำ และการโฆษณาชวนเชื่อ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม395
  จำนวนชุดคำตอบ269

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สุดสวาทคิดว่าเธอระงับอารมณ์โกรธได้ดีแล้ว แต่ถ้ามีใครมาแสดงท่าทางเหยียดหยาม เธอยังไม่วายที่จะโต้ตอบด้วยคำพูดที่รุนแรงกลับไปจากข้อความข้างต้น ตัวกระตุ้นได้แก่อะไร
  1. ผู้ที่มาเหยียดหยาม
  2. ตัวสุดสวาท
  3. การโต้ตอบ
  4. คำพูดรุนแรง
  5. การเหยียดหยาม