แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1003 - การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1003 - การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักเกณฑ์การเตรียมการพูดและเขียน การเตรียมหัวข้อเรื่อง การเตรียมโครงเรื่องและวิธีนำเสนอ เพื่อสื่อสารความคิดได้ถูกต้องและตรงเป้าหมาย ศึกษาการใช้คำ การผูกประโยค การลำดับความคิดสำหรับการพูดและการเขียน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม377
  จำนวนชุดคำตอบ2102

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดมีขอบข่ายเนื้อหากว้างที่สุด
  1. ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีหลายด้าน
  2. เสียงและควันพิษมีผลผกระทบต่อชีวิตผู้คนในเมืองใหญ่ๆ
  3. เสียงและควันพิษมีผลกระทบต่อชีวิตผู้คน
  4. ควันพิษจากรถยนต์มีผลกระทบต่อคนกรุงเทพฯ