แนวข้อสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET) : 02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชา02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET)
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม80
  จำนวนชุดคำตอบ70

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  นายดำได้รับเงินค่าทดแทนจากเทศบาลกรณีที่โรงงานกำจัดขยะสร้างมลพิษทางอากาศบริเวณบ้านนายดำ แสดงว่านายดำได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายใด
  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535
  2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522
  3. พระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2535
  4. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535