แนวข้อสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET) : 02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชา02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET)
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม80
  จำนวนชุดคำตอบ70

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ในแผนที่ภูมิประเทศมาตรส่วน 1 : 500,000 วัดความยาวของแม่น้ำปิงได้ 4 เซนติเมตร และแม่น้ำเจ้าพระยาได้ 2 เซนติเมตร ความยาวของแม่น้ำทั้งสองรวมกันเป็นเท่าใดในพื้นที่จริง
  1. 30 กิโลเมตร
  2. 50 กิโลเมตร
  3. 40 กิโลเมตร
  4. 60 กิโลเมตร