แนวข้อสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET) : 02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชา02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET)
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม80
  จำนวนชุดคำตอบ70

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบทบาทอย่างไรในการจัดการน้ำช่วงฤดูฝน พ.ศ.2549
  1. เป็นที่ลุ่มน้ำขังที่ต้องระบายออกเพื่อป้องกันน้ำท่วมตัวจังหวัด
  2. เป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อชะลอน้ำที่จะไหลไปท่วมกรุงเทพมหานคร
  3. เป็นที่ที่กันไว้เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำในโครงการเจ้าพระยาตอนล่าง
  4. เป็นแนวกั้นน้ำเพื่อไม่ให้แม่น้ำเจ้าพระยาไหลล้นตลิ่ง