แนวข้อสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET) : 02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชา02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET)
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม80
  จำนวนชุดคำตอบ70

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง มีน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
  1. การปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำจากอาคารบ้านเรือนและโรงงาน
  2. การปล่อยน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและฟาร์มเลี้ยงสุกร
  3. การปนเปื้อนในน้ำของสารเคมีจากพื้นที่เกษตรกรรมและอาคารบ้านเรือน
  4. การปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรและโรงงาน