แนะนำระบบแบบทดสอบออนไลน์ Testing.in.th
  • สุ่มคำถามของหัวข้อที่เลือกจากหัวข้อทั้งหมดในคลังข้อสอบ และสลับการวางตัวเลือกทุกครั้งที่ทำแบบทดสอบ
  • สามารถตั้งเวลาในการทำแบบทดสอบได้ และเมื่อเวลาหมด จะตรวจคะแนนทันที
  • แสดงและบันทึกรายละเอียดคะแนนที่ได้ของการทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง
  • แสดงสถิติคะแนนสอบเฉลี่ย และคะแนนสอบแต่ละครั้ง
  • แสดงเฉลยแบบทดสอบย้อนหลังที่เคยทำไปแล้ว
แนวข้อสอบใหม่แนวข้อสอบใหม่
แนวข้อสอบยอดนิยม