แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS4106 - การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS4106 - การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิดและหลักการระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการและวิธีการวิจัยเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพสื่อสารมวลชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม600
  จำนวนชุดคำตอบ76

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ในการวิจัยนั้นคืออะไร
  1. ตัวแปรที่เป็นผลเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม
  2. ตัวแปรตามธรรมชาติที่เปลี่ยนค่าใหม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ นั้น
  3. ตัวแปรธรรมชาติที่สัมพันธ์กันทำให้เกิดผลเป็นตัวแปรใหม่อีก
  4. ตัวแปรที่เกิดจากค่าที่เปลี่ยนไปอย่างน้อย 2 ค่า