แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA2016 - สถิติธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม355
  จำนวนชุดคำตอบ167

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  อาหารกระป๋องสุนัขจากผู้ผลิต 3 แหล่ง จากแหล่งที่ 1 = 30% แหล่งที่ 2 = 30% และแหล่งที่ 3 = 40% พบรอยยุบที่กระป๋องซึ่งมาจากแหล่งที่ 1 = 0.10, แหล่งที่ 2 = 0.50 และแหล่งที่ 3 = 0.10

  ถ้าสุ่มมา 1 กระป๋อง จงหาความน่าจะเป็นที่เป็นอาหารกระป๋องสุนัขที่มาจากแหล่งที่ 1 โดยทราบว่ามีรอยยุบ
  1. 3/22
  2. 2/11
  3. 15/22
  4. 3/10