แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA2016 - สถิติธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม355
  จำนวนชุดคำตอบ167

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  จากข้อมูลที่ผ่านมา ผลผลิตเฉลี่ยต่อชั่วโมงของประชากรเป็น 10 ชิ้น ด้วยความแปรปรวนของประชากรเป็น 30 ชิ้น2 สุ่มตัวอย่างพนักงานมา 21 คน พบว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อชั่วโมงเป็น 15 ชิ้น ด้วยความแปรปรวนเป็น 25 ชิ้น2 จงทดสอบว่าความแปรปรวนของพนักงานกลุ่มนี้ต่ำกว่าความแปรปรวนของประชากรหรือไม่ที่ α = 0.05

  จงสรุปผลการทดสอบ
  1. ไม่ปฏิเสธ H0 สรุปว่า ความแปรปรวนของพนักงานกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่าความแปรปรวนของประชากร
  2. ปฏิเสธ H0 สรุปว่า ความแปรปรวนของพนักงานกลุ่มนี้ต่ำกว่าความแปรปรวนของประชากร
  3. ปฏิเสธ H0 สรุปว่า ความแปรปรวนของพนักงานกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่าความแปรปรวนของประชากร
  4. ไม่ปฏิเสธ H0 สรุปว่า ความแปรปรวนของพนักงานกลุ่มนี้ต่ำกว่าความแปรปรวนของประชากร