แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA2016 - สถิติธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม355
  จำนวนชุดคำตอบ167

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ในชั้นเรียนมีนักศึกษาชาย 20 คน นักศึกษาหญิง 30 คน เพื่อจะศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักศึกษา จากการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาด้วยวิธี Stratified Random Sampling พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักศึกษาชายและหญิงเป็น 1,000 บาท และ 500 บาทตามลำดับ

  ถ้าสุ่มตัวอย่างนักศึกษามา 14 คน และใช้การจัดสรรแบบ Optimal Allocation จะสุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิงกี่คน
  1. 9
  2. 4
  3. 6
  4. 8