แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม340
  จำนวนชุดคำตอบ63

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คำสอนต่อไปนี้เป็นคำสอนของเหลาจื๊อ ยกเว้นข้อใด
  1. ความอ่อนน้อมเอาชนะความแข็ง ความอ่อนแอย่อมชนะความแข็งแรง ปลาไม่สามารถขึ้นจากน้ำได้ฉันใด เขี้ยวเล็บอันแหลมคมของประเทศชาติก็ไม่ควรนำมาให้ใครเห็นฉันนั้น
  2. ระบบการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับประชาชนมากเกินไป ให้ทุกคนมีอิสระเสรีเต็มที่
  3. การปกครองควรทำให้เป็นรัฐเล็กๆ มีพลเมืองน้อยๆ เพื่อให้ปกครองง่าย เพราะการมีคนมาก เรื่องก็ยุ่งมาก มีคนน้อยเรื่องก็ยุ่งน้อย
  4. พระจักรพรรดิจะต้องมีสมบัติ 3 อย่าง คือ กระจก ดาบ และรัตนมณี ซึ่งหมายถึง ความบริสุทธิ์ ความเที่ยงธรรม และความอ่อนน้อม
  5. ถ้าประเทศมหาอำนาจให้โอกาสแก่ประเทศที่ด้อยกว่า ย่อมเอาชนะประเทศที่เล็กกว่าได้สำเร็จ และถ้าประเทศที่เล็กกว่ายอมสยบให้ประเทศมหาอำนาจ ย่อมเอาชนะประเทศมหาอำนาจได้เช่นเดียวกัน