แนวข้อสอบ รามคำแหง : MTH1103 - แคลคูลัส 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMTH1103 - แคลคูลัส 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเซต จำนวนจริง กราฟและฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ใช้อนุพันธ์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม226
  จำนวนชุดคำตอบ1966

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดถูก
  1. เส้นตรง x - 2y + 10 = 0 มีความชัน = -1/2
  2. เส้นตรง x + y - 2 = 0 มีความชัน = 1
  3. เส้นตรง x - y + 5 = 0 ขนานกับเส้นตรง x + y + 1 = 0
  4. เส้นตรง 2x + y - 5 = 0 ตั้งฉากกับเส้นตรง x - 2y + 1 = 0