แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาและหน้าที่ในระบบการผลิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาวะการณ์ที่มีข้อจำกัด การจัดหน่วยงานผลิต การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังโรงาน การจัดกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การผลิต สวัสดิภาพในโรงงาน การวัดมาตรฐานในการทำงาน และข้อกำหนดในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1018
  จำนวนชุดคำตอบ119

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สมมติปัจจุบัน ตลาดของบริษัท ไทยอุตสาหกรรม จำกัด มีความต้องการสินค้าเกินกว่ากำลังการผลิตของกิจการ ทางบริษัทจึงวางแผนเลือกที่ตั้งของโรงงานผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะทำการผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด การพยากรณ์ความต้องการสินค้าและกำลังการผลิตในปัจจุบันแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
  พยากรณ์ความต้องการต่อเดือนกำลังการผลิตในปัจจุบัน
  คลังสินค้าความต้องการ (หน่วย)โรงงานกำลังการผลิต (หน่วย/เดือน)
  120120
  100200
  200
  140

  ค่าขนส่งจากโรงงานแต่ละแห่งไปยังคลังสินค้าต่างๆ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ (บาท/หน่วย)
  โรงงาน \ คลังสินค้า
  10448
  81062

  กิจการได้กำหนดทำเลที่น่าจะไปตั้งโรงงาน (Potential Site) ไว้ 2 แห่ง คือ ณ เมือง บ. และเมือง ท. โดยค่าขนส่งจากทำเลแต่ละแห่งดังกล่าวไปยังคลังสินค้าต่างๆ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ (บาท/หน่วย)
  โรงงาน \ คลังสินค้า
  2486
  8246

  ค่าแรงงานในการผลิตสินค้า ณ โรงงานแต่ละแห่งจะไม่เท่ากัน ดังนั้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย ณ โรงงานแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ซึ่งต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย ณ โรงงานแต่ละแห่งแสดงได้ดังต่อไปนี้
  โรงงานต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย (บาท)
  2
  4
  6
  4

  บริษัทจะต้องตัดสินใจว่าจะตั้งโรงงานเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่เมืองใดระหว่างเมือง บ. และเมือง ท. จึงจะทำให้กำลังการผลิตของกิจการเพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยบริษัทฯ ได้นำตัวแบบการขนส่ง (Transportation Model) เข้าช่วยในการตัดสินใจ โดยวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจคือ ต้องให้เกิดค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำสุด ต้องการให้เกิดกำไรที่สูงสุด

  ถ้ากิจการตัดสินใจตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่เมือง ท. ค่าขนส่งสินค้าจากโรงงาน ท. ไปยังคลังสินค้า ข. จะเป็นกี่หน่วย จึงจะทำให้ค่าขนส่งสินค้ารวมต่ำสุด
  1. 70 หน่วย
  2. ไม่มีการขนส่งไปยังคลังสินค้า ข.
  3. 100 หน่วย
  4. 40 หน่วย
  5. ไม่มีข้อใดถูก