แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาและหน้าที่ในระบบการผลิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาวะการณ์ที่มีข้อจำกัด การจัดหน่วยงานผลิต การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังโรงาน การจัดกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การผลิต สวัสดิภาพในโรงงาน การวัดมาตรฐานในการทำงาน และข้อกำหนดในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1018
  จำนวนชุดคำตอบ119

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สายการผลิตของโรงงานแห่งหนึ่งมีงานย่อยที่ต้องทำและเวลาของแต่ละงานย่อย ตลอดจนความสัมพันธ์ของแต่ละงานย่อย แสดงได้ดังต่อไปนี้ คือ
  งานย่อยเวลาที่ใช้ (นาที)งานย่อยที่ต้องทำก่อน
  A3-
  B7-
  C5-
  D6C
  E8B, D
  F4A
  G3E, F
  H2D
  I4G
  J6H
  K5I, J

  ใน 1 วัน ทำงาน 6 ชั่วโมง กำลังการผลิตที่ต้องการคือ 32 หน่วย/1 วัน จะจัดสายการผลิตให้สมดุลที่สุดด้วยวิธี Longest Operation Time Technique

  มีสถานีทำงานกี่สถานีที่มีงานต้องทำ 1 งาน
  1. 2 สถานี
  2. 1 สถานี
  3. 3 สถานี
  4. 4 สถานี
  5. ไม่มีข้อใดถูก