แนวข้อสอบ รามคำแหง : BUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาBUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงข้อสนเทศและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในถ้อยคำ สำนวนของธุรกิจในแขนงต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการสื่อสารในองค์การธุรกิจทั้งในและนอกประเทศเป็นภาษาต่างประเทศให้ดีขึ้น
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม240
  จำนวนชุดคำตอบ58

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  Elephants are the largest land animals in the world. Whales the largest sea animals. These two huge animals may, in fact, come from the same biological family. Biologists now believe that the ancestors of elephants once lived in the sea, like whales. There is plenty of evidence to support this idea. For example, the share of an elephant's head is similar to a whale's. Another similarity is in the fact that both animals are excellent swimmers. Some elephants has chosen to swim for food to island up to 300 miles away. Like the whale, the elephant use sounds to show anger or for other kinds of communication. Finally, both female elephants and female whales stay close to other females and help them when they give birth.

  What is the topic of this passage?
  1. The largest animals in the world
  2. How elephants and whales alike
  3. How elephants are good swimmers
  4. Elephants and Whales