แนวข้อสอบ รามคำแหง : BUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาBUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงข้อสนเทศและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในถ้อยคำ สำนวนของธุรกิจในแขนงต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการสื่อสารในองค์การธุรกิจทั้งในและนอกประเทศเป็นภาษาต่างประเทศให้ดีขึ้น
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม240
  จำนวนชุดคำตอบ58

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  Companies who are prepared to .......... research know that it will be money well spent. Many research-driven companies will even go so far as to invest up to 20% of their turnover in new research in the hope that their R&D team can come up with at least one new idea which will ensure the company's future profitability. And companies who, in times of recession, decide to cut back on research are probably making a big mistake. These days it is the business of departments within a company to carry it out as many ideas on improving the business as possible, some so which, if developed further may turn out to be major breakthroughs, for the R&D department is not always in the best position to tackle a particular problem, let alone solve it. Of course, you may have to toy with an idea for quite some time before you can see a way to actually generate it, and it is this implementation stage which is the test of a really good idea.
  1. tackle
  2. generate
  3. come up with
  4. put money into