แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2100 - การปกครองเปรียบเทียบ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2100 - การปกครองเปรียบเทียบ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษารูปการปกครองและการเมืองในประเทศที่เป็นต้นแบบทางการเมืองที่สำคัญในลักษณะเปรียบเทียบ โดยศึกษาโครงสร้างของสถาบันการเมือง รัฐบาล และพฤติกรรมทางการเมือง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของระบบการปกครองที่สำคัญเหล่านั้น
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม480
  จำนวนชุดคำตอบ234

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ
  1. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  2. ประธานศาลสูง
  3. เลือกจากตัวแทนรัฐ
  4. รองประธานาธิบดี
  5. ไม่มีข้อใดถูก