แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL4100 - หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL4100 - หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ วิธีการเข้าถึงความรู้ทางการเมือง การสังเกต การรวบรวมข้อมูล การวางโครงการสำรวจและทดลอง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม และศึกษาโดยสังเขปเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม295
  จำนวนชุดคำตอบ222

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  อิทธิพลของการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาสำคัญตามทัศนะของพอล เฟเยอราเบน (Paul Feyerabend) คือ
  1. การหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าวิธีการอื่นๆ
  2. วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของสังคมสมัยใหม่
  3. วิทยาศาสตร์กลายเป็นสถานะเสมือนศาสนาหนึ่งที่ไม่ถูกตั้งคำถาม แต่เรียกร้องให้จงรักภักดี
  4. วิทยาศาสตร์เอาชนะไสยศาสตร์ด้วยเหตุผล
  5. ถูกทุกข้อ