แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2200 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2200 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทางการทหาร ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางกฎหมายที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สาเหตุแห่งความขัดแย้งความในสังคมนานาชาติ วิวัฒนาการสนธิสัญญาและองค์การระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ395

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อเลือกข้อใดไม่ใช่ลักษณะธรรมชาติของการเมืองโลกที่มีผลทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ
  1. การยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติของรัฐ
  2. รัฐยึดถืออำนาจอธิปไตย
  3. โลกเกิดสภาพอนาธิปไตยระหว่างประเทศ
  4. รัฐนิยมการแข่งขันซึ่งกันและกันทางด้านต่างๆ
  5. ความมั่นคงที่สมบูรณ์ไม่มีอยู่ในโลก