แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2101 - ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2101 - ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎี และปรัชญาทางตะวันออก กำเนิดและวิวัฒนาการของทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง เริ่มตั้งแต่สมัยซอคราติส จนถึงสมัยกลางของยุโรป
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ425

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ในทรรศนะของอริสโตเติล จากประยุกตรัฐชนชั้นสูงมีข้อเสีย คือ
  1. ไม่สนใจกิจการของรัฐ
  2. ไม่รู้วิธีการปกครอง
  3. ไม่มีเวลาบริหารงานของรัฐ
  4. ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น
  5. เป็นคนกลุ่มน้อย