แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3315 - การบริหารงานในส่วนภูมิภาค

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3315 - การบริหารงานในส่วนภูมิภาค
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคทั้งในแง่ความคิดในการบริหารงาน การประสานงานกับส่วนกลางและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม360
  จำนวนชุดคำตอบ51

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ลักษณะเด่นในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
  1. การบริหารจัดการในแนวดิ่ง
  2. การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  3. การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน
  4. ข้อ 1 และ 2 ถูก
  5. ข้อ 2 และ 3 ถูก