แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1400 - การกระจายเสียงเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1400 - การกระจายเสียงเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ บทบาท และอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องส่ง เทคนิคและหลักการจัดทำรายการกระจายเสียงเบื้องต้น
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม800
  จำนวนชุดคำตอบ277

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ระบบการเป็นเจ้าของกิจการวิทยุกระจายเสียงที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีส่วนราชการต่างๆ เป็นผู้ถือหุ้น และบริหารงานในรูปคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หมายถึงสถานีวิทยุข้อใด
  1. สถานีวิทยุกองบัญชาการทหารสูงสุด
  2. สถานีวิทยุในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
  3. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
  4. สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต