แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3100 - มนุษยสัมพันธ์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3100 - มนุษยสัมพันธ์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอันพึงมีในสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจในตนเองและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการคบหาสมาคม
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1100
  จำนวนชุดคำตอบ290

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การสื่อสารระหว่างบุคคลทำให้เกิดการเรียนรู้ทัศนคติและค่านิยม แสดงถึงวัตถุประสงค์ใดของการสื่อสารระหว่างบุคคล
  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
  2. เพื่อค้นพบโลกภายนอก
  3. เพื่อค้นพบตนเอง
  4. เพื่อการโน้มน้าวใจ