แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1101 - ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1101 - ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด สมมติฐาน และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และสื่อสารมวลชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1308
  จำนวนชุดคำตอบ341

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  แบบจำลองการสื่อสารขั้นพื้นฐานของฮาโรลด์ ดี. ลาสเวลล์ ระบุว่าการจะเข้าใจกระบวนการสื่อสารได้นั้น ก่อนอื่นจะต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า ใคร กล่าวอะไร ผ่านช่องทางใด ถึงใคร และเกิดผลอย่างไร เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือทฤษฎีการสื่อสาร บทที่ 4
  1. ถูก
  2. ผิด