แนวข้อสอบ รามคำแหง : ANT3053 - สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาANT3053 - สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลีนับตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ชีวิตความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนเกาหลี โดยเน้นศึกษาเรื่องครอบครัว การบูชาบรรพบุรุษ และการจัดระเบียบทางสังคมและชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบัน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม836
  จำนวนชุดคำตอบ1113

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คอร์เนลิอุส ออสกูด เห็นว่า คนเกาหลีมีบุคลิกภาพเป็นอย่างไร
  1. โง่เขลาไร้การศึกษา หวังก้าวหน้ายาก
  2. ชอบคาดการณ์ล่วงหน้า กระวนกระวายใจ
  3. เก็บตัว อารมณ์ปรวนแปร สงบนิ่งแต่ร้อนรน
  4. ข้อ 2 และ 3 ถูก