แนวข้อสอบ รามคำแหง : SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาขอบเขตและกำเนิดของศาสตร์สังคมวิทยาการเมือง เน้นพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมือง แนวคิดของนักสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตัวการขยายตัวของลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความมั่นคงของระบบประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้นำและลักษณะอำนาจที่เกิดขึ้น เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่เอื้ออำนวยต่อความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1200
  จำนวนชุดคำตอบ571

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ปรากฏการณ์อะไรที่บ่งชี้ว่า "การตื่นตัวทางการเมืองมิใช่ตัวชี้ความเป็นประชาธิปไตยเสมอไป"
  1. ราษฎรมีลักษณะเข้าสู่สภาพทางการเมือง (โพลิทติไซด์ : Politicized)
  2. มายาประชาธิปไตยที่เกิดจากประชาชนได้รับการปลุกปั่นจากบารมีชน
  3. การรวมตัวเป็นกลุ่มสมาคม ชมรม องค์การ
  4. ข้อ 1 และ 3 ถูก
  5. ไม่มีข้อใดถูก