แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3302 - การวางแผนในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3302 - การวางแผนในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักเบื้องต้นในการวางแผนโครงการและการบริหารแผน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์ และภาคปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการวางแผนและการจัดทำโครงการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม359
  จำนวนชุดคำตอบ112

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ผลในข้อใดที่วัดผลโดยตรง (Outputs) ของโครงการ
  1. ผลที่ต้องการและผลที่คาดว่าจะเกิด
  2. ผลที่ไม่ต้องการและผลที่ไม่คาดว่าจะเกิด
  3. ผลที่ต้องการและผลที่ไม่คาดว่าจะเกิด
  4. ผลที่ไม่ต้องการและผลที่คาดว่าจะเกิด
  5. ไม่มีข้อใดถูก