แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3302 - การวางแผนในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3302 - การวางแผนในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักเบื้องต้นในการวางแผนโครงการและการบริหารแผน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์ และภาคปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการวางแผนและการจัดทำโครงการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม359
  จำนวนชุดคำตอบ112

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการจะต่างจากที่ใช้ร่างโครงการอย่างไร
  1. ข้อมูลในการร่างโครงการมักมีคุณภาพดีกว่า
  2. ข้อมูลทั้ง 2 ขั้นตอนไม่แตกต่างกัน
  3. การประเมินผลต้องใช้ข้อมูลละเอียดกว่า
  4. ข้อมูลในการประเมินผลได้มาจากการคาดคะเนมากกว่า
  5. การประเมินผลใช้ข้อมูลที่เกิดจากผลงานจริง