แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS1100 - การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS1100 - การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงแนวคิด สมมติฐาน และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และสื่อสารมวลชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม800
  จำนวนชุดคำตอบ422

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  มนุษย์ในสมัยโบราณใช้วิธีการใดในการบันทึกประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนในสังคม
  1. ใช้วิธีการบันทึกโดยใช้สื่อ
  2. ใช้วิธีการพิมพ์เรื่องราว
  3. ใช้วิธีการเล่านิทาน
  4. ใช้วิธีการเขียนบันทึก