แนวข้อสอบ รามคำแหง : MSA1003 - ดนตรีวิจักษณ์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMSA1003 - ดนตรีวิจักษณ์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อันเป็นพื้นฐานอันจำเป็นแก่การฟังผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม577
  จำนวนชุดคำตอบ283

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ในการเทศน์มหาชาติ เป็นการเทศน์ติดต่อกันตั้งแต่กัณฑ์แรกจนถึงกัณฑ์ที่ 13 จึงนิยมที่จะให้มีปี่พาทย์ทำเพลงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในแต่ละกัณฑ์บรรเลงรับ เพลงที่ใช้บรรเลงรับกัณฑ์เทศน์คือเพลงชนิดใด
  1. เพลงเกร็ด
  2. เพลงหน้าพาทย์
  3. เพลงเรื่อง
  4. เพลงโหมโรง