แนวข้อสอบ รามคำแหง : MSA1003 - ดนตรีวิจักษณ์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMSA1003 - ดนตรีวิจักษณ์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อันเป็นพื้นฐานอันจำเป็นแก่การฟังผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม577
  จำนวนชุดคำตอบ283

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  Beethoven : Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 หมายความถึงข้อใด
  1. คีตกวีท่านนี้สร้างผลงานมาก่อนหน้าผลงานนี้ 36 บทบรรเลง
  2. หมายเลข 37 เปรียบเหมือนชื่อของบทบรรเลงที่คีตกวีใส่ไว้กันความสับสน
  3. บทบรรเลงนี้เป็นผลงานอันดับที่ 3 ของกวีท่านนี้
  4. คีตกวีท่านนี้สร้างผลงานไว้ทั้งสิ้น 37 บทบรรเลง